QUY HOẠCH HÀ TRUNG

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Hà Trung

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Hà Trung

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020

Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Gia Miêu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Gia Miêu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Đông - Phong - Ngọc, huyện Hà Trung

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Đông - Phong - Ngọc, huyện Hà Trung

Dự án kè xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lèn, đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Dự án kè xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lèn, đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Tây Bắc Đò Lèn, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Tây Bắc Đò Lèn, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm văn hóa - thể thao, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm văn hóa - thể thao, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chung đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

Quy hoạch chung đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

<<<12>>>

Bản đồ hành chính Thanh Hóa