QUY HOẠCH HÀ TRUNG

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Hà Trung

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Hà Trung

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020

Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Gia Miêu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Gia Miêu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Đông - Phong - Ngọc, huyện Hà Trung

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Đông - Phong - Ngọc, huyện Hà Trung

<<<12>>>

Bản đồ hành chính Thanh Hóa