QUY HOẠCH TỈNH THANH HÓA

The planning for adjustment of the network of universities, colleges, intermediate schools and vocational training schools in Thanh Hoa province until 2020

the planning for adjustment of the network of universities, colleges, intermediate schools and vocational training schools in Thanh Hoa province

until 2020

The master plan on the socio-economic development of Thanh Hoa Province’s coastal areas up to 2020

The master plan on the socio-economic development of Thanh Hoa Province’s coastal areas  up to 2020

The master plan on Thanh Hoa Province socio-economic development until 2020

The master plan on Thanh Hoa Province socio-economic development until 2020

THE PROJECT: ADJUSTMENT OF THE MASTER PLAN ON TOURISM DEVELOPMENT OF THANH HOA PROVINCE UNTIL 2020

THE PROJECT: ADJUSTMENT OF THE MASTER PLAN ON TOURISM DEVELOPMENT OF THANH HOA PROVINCE UNTIL 2020

HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT PLAN OF THANH HOA PROVINCE UNTIL 2020

HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT PLAN OF THANH HOA PROVINCE UNTIL 2020

the Planning for adjusment of development of Industrial Clusters in Thanh Hoa Province in 2010 – 2020 period

 the Planning for adjusment of development of Industrial Clusters in Thanh Hoa Province in 2010 – 2020 period

Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quy hoạch phát triển ngành dệt, may tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Quy hoạch phát triển ngành dệt, may tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Quy hoạch phát triển công nghiệp sinh học tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 - 2020

Quy hoạch phát triển công nghiệp sinh học tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 - 2020

<<<12345678>>>

Bản đồ hành chính Thanh Hóa