Hồ sơ: Quy hoạch chi tiết khu nam trung tâm thành phố Thanh Hóa

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả: Quy hoạch chi tiết khu nam trung tâm thành phố Thanh Hóa

HS0285

QCT001

QCT_NamTrungTamTPTH

Quy hoạch chi tiết khu nam trung tâm thành phố Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết

nam trung tâm, thành phố thanh hóa

Kho thành phố Thanh Hóa

1460/QĐ-CT

13/5/2002

Thành phố Thanh Hóa

Xây dựng

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt quy hoạch

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa