Hồ sơ: Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu Đông Sơn - Thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2000 - 2020

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả: Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu Đông Sơn - Thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2000 - 2020

HS0287

QCT001

QCT_KhuDongSon

Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu Đông Sơn - Thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2000 - 2020

Quy hoạch chi tiết

Khu đông sơn, thành phố thanh hóa

Kho thành phố Thanh Hóa

2649/2002/QĐ-CT

19/8/2002

Thành phố Thanh Hóa

Xây dựng

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt điều lệ quản lý

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa