Hồ sơ: Quy hoạch chi tiết xã Quảng Thắng thành phố Thanh Hóa

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả: Quy hoạch chi tiết xã Quảng Thắng thành phố Thanh Hóa

HS0288

QCT001

QCT_XaQuangThang

Quy hoạch chi tiết xã Quảng Thắng thành phố Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa

Kho thành phố Thanh Hóa

3868/QĐ-CT

21/11/2002

Thành phố Thanh Hóa

Xây dựng

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt quy hoạch

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa