Hồ sơ: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

HS0297

QPK0001

QPK_QuangHung

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

Quy hoạch phân khu

xã quảng hưng, quảng hưng

Kho thành phố Thanh Hóa

329/QĐ-UBND

31/1/2012

Thành phố Thanh Hóa

Xây dựng

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt quy hoạch

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa