Hồ sơ: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

HS0301

QCT001

QCT_KDTNamTP

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết

khu đô thị nam, thành phố thanh hóa

Kho thành phố Thanh Hóa

405/2006/QĐ-UBND

16/2/2006

Thành phố Thanh Hóa

Xây dựng

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt quy hoạch

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa