Hồ sơ: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc cầu Hạc, Thành phố Thanh Hóa

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc cầu Hạc, Thành phố Thanh Hóa

HS0302

QCT001

QCT_KDTBacCauHac

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc cầu Hạc, Thành phố Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết

Khu đô thị bắc cầu hạc, thành phố thanh hóa

Kho thành phố Thanh Hóa

427/QĐ-UBND

12/2/2009

Thành phố Thanh Hóa

Xây dựng

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt quy hoạch

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa