Hồ sơ: Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả:

Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

HS0304

QHC001

QHC_DieuChinhHeThongCho

Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quy hoạch chung

chợ, tỉnh thanh hóa

Kho đường bộ

606/QĐ-UBND

6/3/2014

Thành phố Thanh Hóa

Công nghiệp

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa