Hồ sơ: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) Thành phố Thanh Hóa

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) Thành phố Thanh Hóa

HS0316

QHC001

QHC_SDDTPThanhHoa

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) Thành phố Thanh Hóa

Quy hoạch chung

sử dụng đất 5 năm

Kho thành phố Thanh Hóa

1168/QĐ-UBND

21/4/2014

Thành phố Thanh Hóa

Đất đai

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt quy hoạch

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa