Hồ sơ: Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc trục đại lộ Nam Sông Mã, từ Thành phố Thanh Hóa - Thị xã Sầm Sơn

Người tải lên: Administrator

Ngày: 12/10/2017

Mô tả: Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc trục đại lộ Nam Sông Mã, từ Thành phố Thanh Hóa - Thị xã Sầm Sơn

HS0323

QHC001

QHC001_XDDLNamSongMa

Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc trục đại lộ Nam Sông Mã, từ Thành phố Thanh Hóa - Thị xã Sầm Sơn

Quy hoạch chung

Đại lộ nam sông mã

Kho thành phố Thanh Hóa

1700/QĐ-UBND

11/6/2007

Thành phố Thanh Hóa

Xây dựng

Thành phố Thanh Hóa

Quyết định phê duyệt quy hoạch

-quyetDinhPheDuyet.pdf Xem Tải về

Bản đồ hành chính Thanh Hóa